วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเก็บคะแนน


ทดสอบระหว่างเรียน                       50    คะแนน
สอบกลางภาค                                20   คะแนน
สอบปลายภาค                                30   คะแนน
รวม                                               100  คะแนน